X

لیست تستها و تعرفه ها

مراکز همکار / لیست تستها و تعرفه ها
لیست تستها و تعرفه ها

درصدتخفیف های ویژه آزمایشگاه تهران لب برای مراکز با تعداد نمونه بالا

 

لیست خدمات و تعرفه آزمایش های تشخیصی ژنتیک آزمایشگاه تهران لب سال 1401

 

ردیف نام خدمات درصد یا مبلغ تخفیف تعرفه 1401  (ریال)
1 مشاوره ژنتیک   تعرفه مصوب
    آزمایشات سیتوژنتیک، تشخیص پیش از تولد
2 کاریوتایپ خون (High Resolution) / کاریوتایپ مغز استخوان و خون بند ناف 30% 000/950/17
3 بررسی سلامت جنین از خون مادر (NIPT test) پلت فورم ایلومینا Nifty به همراه 84 میکرودلیشن *        تماس با آزمایشگاه
4 بررسی سلامت جنین از خون مادر (NIPT test) با پلت فورم IONA  دارای تاییدیه CE/IVD  * 4/000/000 39/000/000
5 کاریوتایپ جنین (آمنیوسنتز) 330% 36/475/000
6 کاریوتایپ جنین CVS 110% 35/246/000
7 بررسی مولکولی اختلالات تعدادی (QF-PCR) برای 5 کروموزوم شامل: 13, 18,21, X, Y  ** 330% 18/525/000
8 بررسی مولکولی اختلالات تعدادی (MLPA) برای 5 کروموزوم شامل: 13, 18,21, X, Y ** 330% 18/525/000
9 تعیین رابطه ابویت (تعیین هویت ژنتیکیpaternity) به ازای هر نفر ** 330% 11/962/660
    آزمایشات مولکولی و تشخیص پیش از تولد
10 پانل ترمبوزیس شامل فاکتورهای انعقادی :Fac. V, Fac. XIII,  Fac. XII, PTH, MTHFR, PAI-1 ** 220% 14/015/000
11 بررسی ریز حذف های کروموزوم Y ** 220% 21/885/000
12 بررسی جهش های شایع ژن CFTR در نازایی مردان و زنان 17جهش شایع ** 220% 27/212/500
13 بررسی جهش های شایع ژن CFTR  توالی یابی کل ژنوم 220% 112/300/000
14 بررسی جهش های کانکسین 30 (GJB6) در ناشنوایی ** 115% 17/375/000
15 بررسی جهش های کانکسین 26 (GJB2) در ناشنوایی  ** 220% 17/375/000
16 بررسی جهش های شایع ژن HFE در هموکروماتوز ** 220% 7/622/000
17 بررسی جهش های ژن DHCR7 در سندرم SLOS ** 0000/000/5 48/370/000
18 بررسی تکرار CGGدر ژن FMR1 در اختلالات تخمک گذاری (ژنوتایپینگ تخمدان)  ** 440% 44/255/000
19 بررسی تکرار CGGدر ژن FMR1 بر روی جنین ** 440% 35/235/000
20 بررسی تکرار  GAAدر بیماری فردریش آتاکسیا (FXN) ** 440% 35/235/000
21 بررسی تکرار  CAGدر بیماری هانتینگتون ( HD )  ** 440% 35/235/000
22 بررسی تکرار CAG در بیماری هانتینگتون  بر روی جنین ** 440% 35/235/000
23 بررسی جهش های شایع ژن MEFV  در تب مدیترانه ای ** 220% 21/885/000
24 بررسی کامل جهش های ژن MEFV  در تب مدیترانه ای ** 220% 88/115/000
25 بررسی شکنندگی ژنوم ناحیه آکروزوم اسپرم  SDFA 220% 5/8000/000
26 بررسی جهش های ژن PAH در بیماران مبتلا به PKU مرحله اول ** 220% 56/150/000
27 بررسی جهش های شایع ژن PAH در بیماران مبتلا به PKU مرحله دوم ** 220% 35/253/000
28 بررسی جهش های شایع ژن SMN در بیماران مبتلا به SMA مرحله اول ** 220% 500/572/000
29 بررسی جهش های شایع ژن SMN در بیماران مبتلا به SMA مرحله دوم ** 220% 000/235/000
30 بررسی مولکولی تالاسمی آلفا مرحله اول به روش MLPA ** 220% 000/376/000
31 بررسی مولکولی تالاسمی آلفا مرحله دوم به روش MLPA ** 220% 000/235/000
32 بررسی مولکولی تالاسمی بتا مرحله اول (Sequence ) ** 220% 000/376/000
33 بررسی مولکولی تالاسمی بتا مرحله دوم (Sequence ) ** 220% 000/235/000
34 بررسی مولکولی هموفیلی A کل ژن (NGS) 109/000/000 000/000/000
35 بررسی جهش های شایع ژن Dystrophin در بیماران مبتلا به دیستروفی دوشن و بکرمرحله اول 25% 88/025/000
36 بررسی جهش های شایع ژن Dystrophin در بیماران مبتلا به دیستروفی دوشن و بکرمرحله دوم ** 25% 35/235/000
37 بررسی جهش های شایع دیستروفی میوتونی DMPK ** 25% 35/235/000
38 بررسی Rh  و جنسیت جنین از خون مادر (PGTMB; PRTMB) همزمان ** 20% تماس با آزمایشگاه
 
    تست های عفونی مولکولی (PCR-Real Time PCR)
39 بررسی ژنوتایپ های HPV شامل پرخطر و کم خطر( کمی و کیفی) 20 الی 50% 12/755/300
40 بررسی مولکولی عفونی DNA کمیHSV, CMV, HBV) 10% 24/832/000
41 بررسی مولکولی عفونی DNA کیفی Genotyping  HSV, CMV, HBV 10% 8/197/000
42 بررسی مولکولی عفونی Rubella,HCV,HIV به روش RT-PCR 10% 26/970/000
43 بررسی مولکولی عفونیTORCH ** 10% تماس با آزمایشگاه
    آزمایشات تخصصی تشخیص سرطان
44 بررسی مولکولی جهش شایع (V617F, Exon12) ژنJAK2   ** 20% 7/622/000
45 بررسی مولکولی جهش شایع ژن Braf (p.V600E) ** 20% 7/622/000
46 بررسی مولکولی جهش شایع ژن EGFR اگزون های 19و20و 21** 20% 14/015/000
47 بررسی مولکولی جهش شایع ژن Kras اگزون 2 ** 20% 11/557/000
48 بررسی مولکولی جهش شایع ژن ALK (EML4-ALKFusion)  ** 20% 11/557/000
49 بررسی مولکولی پانل AML, PML, ALL (به ازای هر پروب) 20% 13/113/000
50 بررسی مولکولی جهش شایع ژن BCR/ABL (به ازای هر پروب) ** 10% 32/000/000
51 بررسی کیفی مولکولی جهش شایع ژن Her2/Neu (به ازای هر پروب) **   تماس با آزمایشگاه
52 بررسی همزمان BRCA1, BRCA2 درسرطان پستان وراثتی به روش MLPA 20% 112/300/000
    آزمایشات نسل جدید NGSS
53 بررسی اختلالات ژنومیک با حساسیت kb 200 بر روی نمونه خون (Oligo Array) 10% 76/345/000
54 بررسی کروموزومی (Oligo Array) بر روی مایع آمنیون و یا جفت ( به همراه QF-PCR) 10% 91/870/000
55 بررسی کروموزومی (Oligo Array) بر روی مایع آمنیون و یا جفت ( با کشت سلولی وQF-PCR) 10% 99/870/000
56 بررسی کروموزومی (Oligo Array) بر روی مایع آمنیون و یا جفت ( به همراه کشت سلولی) 10% 81/345/000
57 بررسی کروموزومی (CGH-Array) بر روی محصول سقط و مرگ داخل رحم (بزرگتر از 20 هفته) 10% 73/345/000
58 بررسی کروموزومی (CGH-Array) بر روی محصول سقط و مرگ داخل رحم (کوچکتر از 20 هفته) 10% 50/000/000
59 پانل کامل تشخیصی NGS در اختلالات مادرزادی با گزارش بالینی (ClinicalExome) 119/000/000 119/000/000
60 پانل کامل تشخیصی NGS (WES)  * 119/000/000 119/000/000
61 پانل های تشخیصی NGS  تعیین ناقلین برای 7000 بیماری مغلوب با گزارش بالینی 119/000/000 119/000/000
62 پانل های تشخیصی NGS در انواع سرطان های فامیلیال با گزارش بالینی 119/000/000 119/000/000
63 پانل های تشخیصی NGS در انواع سرطان های تک موردی نظیر سینه تخمدان رحم 119/000/000 119/000/000
64 پانل های تشخیصی NGS در انواع سرطان های تک موردی و فاملیال با گزارش داروی انتخابی 119/000/000 119/000/000
65 پانل های ژنتیکی تغذیه  در طول دوران بارداری (Primetest, FDA approved) 119/000/000 119/000/000
66 پانل های تشخیصی NGS در انواع ناشنوایی سندرمیک و غیر سندرمیک با گزارش بالینی 119/000/000 119/000/000
67 پانل کامل تشخیصی NGS در اختلالات میتوکندریای با گزارش درصد هموپلاسمی، هتروپلاسمی 119/000/000 119/000/000
68 پانل کامل تشخیصی NGS در نازایی– ناباروری مردان با گزارش بالینی (Male-FertileSure) 119/000/000 119/000/000
69 پانل کامل تشخیصی NGS در نازایی– ناباروری زنان با گزارش بالینی (Female-FertileSure) 119/000/000 119/000/000
70 پانل کامل تشخیصی NGS در نازایی– ناباروری زوجین با گزارش بالینی 119/000/000 119/000/000
71 پانل کامل تشخیصی NGS در بیماری های قلبی عروقی مادرزادی یا بزرگسالی با گزارش بالینی 119/000/000 119/000/000
72 بررسی Segregation 10% 11/600/000
73 بررسی ناقل بودن در جنین (Carrier Detection PND  ) 15% 35/235/35
74 تایید جهش های یافت شده در تست هایNGS ( یک جایگاه پاتوژن) 0 رایگان
75 Fragment Analysis 0 1/150/000
 

*- هزینه این آزمایشات با نوسان قیمت ارز قابل تغییر می باشد. **- به این آزمایشات هزینه استخراج به مبلغ 500/393 تومان اضافه می شود

  • درباره تهران لب

مرکز پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب، با بهره گیری از نیروی انسانی توانمند و با تجربه، زیر ساخت های مدرن و روش های علمی روز دنیا، توانایی انجام انواعی از بررسی ها و تست های تشخیصی و ژنتیکی را برای مراجعین دارا می باشد . بی شک این امر حاصل تعهد و مسئولیت پذیری بنیان گذاران, سرپرستان و یکایک کارکنان این مجموعه به ارائه و حفظ بالاترین کیفیت خدمات و کسب رضایت مراجعین می باشد

  • تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای پارک ساعی بعد از کوچه شهید مهدی اسعدی، پلاک: 2173 طبقه: همکف

  • پست الکترونیک : info@tehranlab.com

  • شماره تماس : 1650
    (021) 88709971 - 88709970

logo-samandehi